Polityka prywatności

Polityka prywatności

Tożsamość administratora

Administratorem jest Biuro Nieruchomości FACTOR Teresa Reszko – odpowiada za zapewnienie funkcjonowania witryny internetowej www.factor.lublin.pl oraz poczty elektronicznej ado@factor.lublin.pl.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem – Teresą Reszko – można skontaktować się poprzez adres e-mail ado@factor.lublin.pl  lub pisemnie na adres siedziby administratora: 20-109 Lublin, ul. Królewska 6

Cele przetwarzania i podstawa prawna

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu posługiwania się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO).

  • realizacji umowy o świadczenie usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  • analitycznym i statystycznym, polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników, a także ich preferencji w celu poprawy świadczonych usług (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  • marketingu produktów lub usług własnych, w tym spersonalizowanych (na podstawie art. 6 ust.1 lit. f RODO);
  • dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest niezbędność do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z przepisów RODO oraz przepisów właściwych dla poszczególnych usług cyfrowych.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych, podmiotom takim jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierskie,notariuszom.

W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.

Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Okres przechowywania danych

Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi lub realizowania zamówienia, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora.

Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania. Prawo do sprostowania jest realizowane zgodnie z krajowymi procedurami.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dowolności lub obowiązku podania danych

Podanie danych osobowych w celu realizacji usług jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność zawarcia umowy i realizacji usług.

Dane kontaktowe Administratora

Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail: ado@factor.lublin.pl  lub adres korespondencyjny : Biuro Nieruchomości FACTOR Teresa Reszko ,20-109 Lublin,ul.Królewska 6

Zasady zmiany w Polityce prywatności

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

Call Now Button